પત્નીને માથામાં અસહ્ય દુખાવો થતો હતો તો પતિથી પત્નીનું દુખ જોયાવું નહીં અને મોગલ માઁને માનતી માની તો માતાજીએ એવો પરચો બતાવ્યો કે..કચ્છના કબરાઉમાં બિરાજમાન માઁ મોગલ ધામમાં વર્ષ દરમિયાન લોખો ભક્તો આવતા હોય છે. માતાજીના આશીર્વાદ મેળવીને ધન્યતા અનુભવતા હોય છે. મોગલ ધામમાં માતાજીની ગાદી સાંભળતા મણીધર બાપુ અવારનવાર ભક્તો દુખો દૂર કરીને માતાજીએ તમારી માનતા સ્વીકારી લીધી તેમ ભક્તોના જીવનમાં આનંદ ભરે છે. ભક્તો પણ મણીધર બાપુના આદેશનું પાલન કરીને માઁ પર રાખેલી શ્રદ્ધાથી ભક્તોની ફળ સ્વરૂપે માનતા પૂર્ણ થાય છે. #દુખાવો માઁ મોગલમાં આવતા શ્રદ્ધાળુને માતાજી પ્રત્યે અતૂટ આસ્થા જોડાયેલી છે. કચ્છના કબરાઉમાં બિરાજમાન માઁ હાજરાહજુર ભક્તને પરચા આપે છે અને શ્રદ્ધાળુની તમામ મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. વિશેષ વાત એ છે કે માઁના ચરણે આવતો ભક્તો કોઈ દિવસ દુખી થઈ પાછો ગયો નથી. ભક્તો દ્વારા માનવામાં આવેલી માનતા પૂર્ણ થતા ભક્તો દોડતો માઁ ચરણે આવે છે. માઁ મોગલ ધામમાં એવા ઘણાં કિસ્સા સામે આવ્યાં છે, જે ભક્તોની માનતા પૂર્ણ થઈ તો હજારો રૂપિયાને પૂર્ણ કરવા આવ્યાં, પરંતુ માઁ મોગલ પૈસાના ભૂખ્યા નથી તેઓ તો ભાવનો ભૂખ્યા તેમ મણીધર બાપુ કહે છે કે માતાજી પર તમે રાખેલા વિશ્વાસનું જ આ તમારૂ ફળ છે. માઁ મોગલની ગાદી મણીધર બાપુ સંભાળે છે અને તેઓ જ માઁના ભક્તનું માનતા સ્વીકારે છે. માઁની માનતા પૂરી કરવા આવતા ભક્તો માઁના ચરણોમાં હજારો રૂપિયા ધરતા હોય છે. તો તેમને મણીધર બાપુ તેમને લેવાની મનાય કરતા કહેતા હોય છે કે માઁને પૈસાની કોઈ જરૂર નથી બસ માઁનું સ્મરણ કરતા રહેશો માઁ પ્રસન્ન થશે. ત્યારે ફરી એકવાર માઁ મોગલના ધામ ભક્ત પોતાની માનતા પૂર્ણ કરવા માટે દોડી આવ્યા હતાં. ત્યારે ફરી એકવાર મોગલમાં ચરણને ભક્ત પોતાની માનતા પૂરી કરવા માટે આવ્યો હતો. રાજકોટ નજીક આવેલા માધાપર ગામથી આવેલા ભક્તનું નામ ચિરાગભાઈ છે. તેમની માનતા મુજબ, મારા પત્નીને ઘણાં સમયથી માથામાં અસહ્ય દુખાવો થતો હતો, જેના કારણે પીડા સહન ન કરી શકતા મોગલ માઁને માનતા માની કે જો મારા પત્નીને માથાનો દુખાવો મટી જશે તો મોગલ ધામ આવીને માનતા પૂરી કરીશ તો મારી મનોકામના પૂર્ણ થઈ તો કચ્છ કબરાઉ ધામ આવીને માનતા પૂરી કરવા માટે આવ્યાં છીએ. ત્યારબાદ ભક્તે માનતા પૂરી કરવા માટે મણીધર બાપુના ચરણોમાં પૈસા અર્પણ કર્યાં હતાં, તો મણીધર બાપુએ કહ્યું કે આ પૈસા તમે તમારી બહેનને આપી દેજો તમારી માનતા સ્વીકારી લીધી છે, જય મોગલ માઁ. - Jan Avaj News

પત્નીને માથામાં અસહ્ય દુખાવો થતો હતો તો પતિથી પત્નીનું દુખ જોયાવું નહીં અને મોગલ માઁને માનતી માની તો માતાજીએ એવો પરચો બતાવ્યો કે..કચ્છના કબરાઉમાં બિરાજમાન માઁ મોગલ ધામમાં વર્ષ દરમિયાન લોખો ભક્તો આવતા હોય છે. માતાજીના આશીર્વાદ મેળવીને ધન્યતા અનુભવતા હોય છે. મોગલ ધામમાં માતાજીની ગાદી સાંભળતા મણીધર બાપુ અવારનવાર ભક્તો દુખો દૂર કરીને માતાજીએ તમારી માનતા સ્વીકારી લીધી તેમ ભક્તોના જીવનમાં આનંદ ભરે છે. ભક્તો પણ મણીધર બાપુના આદેશનું પાલન કરીને માઁ પર રાખેલી શ્રદ્ધાથી ભક્તોની ફળ સ્વરૂપે માનતા પૂર્ણ થાય છે. #દુખાવો માઁ મોગલમાં આવતા શ્રદ્ધાળુને માતાજી પ્રત્યે અતૂટ આસ્થા જોડાયેલી છે. કચ્છના કબરાઉમાં બિરાજમાન માઁ હાજરાહજુર ભક્તને પરચા આપે છે અને શ્રદ્ધાળુની તમામ મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. વિશેષ વાત એ છે કે માઁના ચરણે આવતો ભક્તો કોઈ દિવસ દુખી થઈ પાછો ગયો નથી. ભક્તો દ્વારા માનવામાં આવેલી માનતા પૂર્ણ થતા ભક્તો દોડતો માઁ ચરણે આવે છે. માઁ મોગલ ધામમાં એવા ઘણાં કિસ્સા સામે આવ્યાં છે, જે ભક્તોની માનતા પૂર્ણ થઈ તો હજારો રૂપિયાને પૂર્ણ કરવા આવ્યાં, પરંતુ માઁ મોગલ પૈસાના ભૂખ્યા નથી તેઓ તો ભાવનો ભૂખ્યા તેમ મણીધર બાપુ કહે છે કે માતાજી પર તમે રાખેલા વિશ્વાસનું જ આ તમારૂ ફળ છે. માઁ મોગલની ગાદી મણીધર બાપુ સંભાળે છે અને તેઓ જ માઁના ભક્તનું માનતા સ્વીકારે છે. માઁની માનતા પૂરી કરવા આવતા ભક્તો માઁના ચરણોમાં હજારો રૂપિયા ધરતા હોય છે. તો તેમને મણીધર બાપુ તેમને લેવાની મનાય કરતા કહેતા હોય છે કે માઁને પૈસાની કોઈ જરૂર નથી બસ માઁનું સ્મરણ કરતા રહેશો માઁ પ્રસન્ન થશે. ત્યારે ફરી એકવાર માઁ મોગલના ધામ ભક્ત પોતાની માનતા પૂર્ણ કરવા માટે દોડી આવ્યા હતાં. ત્યારે ફરી એકવાર મોગલમાં ચરણને ભક્ત પોતાની માનતા પૂરી કરવા માટે આવ્યો હતો. રાજકોટ નજીક આવેલા માધાપર ગામથી આવેલા ભક્તનું નામ ચિરાગભાઈ છે. તેમની માનતા મુજબ, મારા પત્નીને ઘણાં સમયથી માથામાં અસહ્ય દુખાવો થતો હતો, જેના કારણે પીડા સહન ન કરી શકતા મોગલ માઁને માનતા માની કે જો મારા પત્નીને માથાનો દુખાવો મટી જશે તો મોગલ ધામ આવીને માનતા પૂરી કરીશ તો મારી મનોકામના પૂર્ણ થઈ તો કચ્છ કબરાઉ ધામ આવીને માનતા પૂરી કરવા માટે આવ્યાં છીએ. ત્યારબાદ ભક્તે માનતા પૂરી કરવા માટે મણીધર બાપુના ચરણોમાં પૈસા અર્પણ કર્યાં હતાં, તો મણીધર બાપુએ કહ્યું કે આ પૈસા તમે તમારી બહેનને આપી દેજો તમારી માનતા સ્વીકારી લીધી છે, જય મોગલ માઁ.

કચ્છના કબરાઉમાં બિરાજમાન માઁ મોગલ ધામમાં વર્ષ દરમિયાન લોખો ભક્તો આવતા હોય છે. માતાજીના આશીર્વાદ મેળવીને ધન્યતા અનુભવતા હોય છે. મોગલ ધામમાં માતાજીની ગાદી સાંભળતા મણીધર બાપુ અવારનવાર ભક્તો દુખો દૂર કરીને માતાજીએ તમારી માનતા સ્વીકારી લીધી તેમ ભક્તોના જીવનમાં આનંદ ભરે છે. ભક્તો પણ મણીધર બાપુના આદેશનું પાલન કરીને માઁ પર રાખેલી શ્રદ્ધાથી ભક્તોની ફળ સ્વરૂપે માનતા પૂર્ણ થાય છે. #દુખાવો

માઁ મોગલમાં આવતા શ્રદ્ધાળુને માતાજી પ્રત્યે અતૂટ આસ્થા જોડાયેલી છે. કચ્છના કબરાઉમાં બિરાજમાન માઁ હાજરાહજુર ભક્તને પરચા આપે છે અને શ્રદ્ધાળુની તમામ મનોકામના પૂર્ણ કરે છે. વિશેષ વાત એ છે કે માઁના ચરણે આવતો ભક્તો કોઈ દિવસ દુખી થઈ પાછો ગયો નથી.

ભક્તો દ્વારા માનવામાં આવેલી માનતા પૂર્ણ થતા ભક્તો દોડતો માઁ ચરણે આવે છે. માઁ મોગલ ધામમાં એવા ઘણાં કિસ્સા સામે આવ્યાં છે, જે ભક્તોની માનતા પૂર્ણ થઈ તો હજારો રૂપિયાને પૂર્ણ કરવા આવ્યાં, પરંતુ માઁ મોગલ પૈસાના ભૂખ્યા નથી તેઓ તો ભાવનો ભૂખ્યા તેમ મણીધર બાપુ કહે છે કે માતાજી પર તમે રાખેલા વિશ્વાસનું જ આ તમારૂ ફળ છે. માઁ મોગલની ગાદી મણીધર બાપુ સંભાળે છે અને તેઓ જ માઁના ભક્તનું માનતા સ્વીકારે છે.

માઁની માનતા પૂરી કરવા આવતા ભક્તો માઁના ચરણોમાં હજારો રૂપિયા ધરતા હોય છે. તો તેમને મણીધર બાપુ તેમને લેવાની મનાય કરતા કહેતા હોય છે કે માઁને પૈસાની કોઈ જરૂર નથી બસ માઁનું સ્મરણ કરતા રહેશો માઁ પ્રસન્ન થશે. ત્યારે ફરી એકવાર માઁ મોગલના ધામ ભક્ત પોતાની માનતા પૂર્ણ કરવા માટે દોડી આવ્યા હતાં. ત્યારે ફરી એકવાર મોગલમાં ચરણને ભક્ત પોતાની માનતા પૂરી કરવા માટે આવ્યો હતો.

રાજકોટ નજીક આવેલા માધાપર ગામથી આવેલા ભક્તનું નામ ચિરાગભાઈ છે. તેમની માનતા મુજબ, મારા પત્નીને ઘણાં સમયથી માથામાં અસહ્ય દુખાવો થતો હતો, જેના કારણે પીડા સહન ન કરી શકતા મોગલ માઁને માનતા માની કે જો મારા પત્નીને માથાનો દુખાવો મટી જશે તો મોગલ ધામ આવીને માનતા પૂરી કરીશ તો મારી મનોકામના પૂર્ણ થઈ તો કચ્છ કબરાઉ ધામ આવીને માનતા પૂરી કરવા માટે આવ્યાં છીએ.

ત્યારબાદ ભક્તે માનતા પૂરી કરવા માટે મણીધર બાપુના ચરણોમાં પૈસા અર્પણ કર્યાં હતાં, તો મણીધર બાપુએ કહ્યું કે આ પૈસા તમે તમારી બહેનને આપી દેજો તમારી માનતા સ્વીકારી લીધી છે, જય મોગલ માઁ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.